BABSZTYL

Polski zespół muzyczny grający mieszankę country, folku, popu i rocka

ZAPRASZAMY NA KONCERTY PROMUJĄCE NAJNOWSZĄ PŁYTĘ

NASZ NAJNOWSZY TELEDYSK

O NAS

Zespół Babsztyl powstał w 1977 r. Udział w festiwalach i przeglądach studenckich zaaowocował wkrótce dużą popularnością zespołu. W 1980 r. grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Żywiołowo i spontanicznie wykonana interpretacja piosenki „W siną Dal” rozkołysała opolski amfiteatr. Efektem tego sukcesu była płyta nagrana dla Polskich Nagrań pt. „Szykuj się bracie”. Babsztyl ma wierną publiczność związaną z Piknikiem Country w Mrągowie, gdzie wielokrotnie był gwiazdą. Po kilkuletniej przerwie zespół wznowił działalność. Udział w programach TVP : „Wideoteka dorosłego Człowieka”, „Od przedszkola do Opola” czy „Szansa na sukces”, „The Voice of Poland” czy polsatowskim „Must Be The Music” udowodnił, że repertuar Babsztyla bliski jest zarówno najmłodszym, jak i dorosłym odbiorcom muzyki. Muzyka zespołu utrzymana jest w konwencji pop rock i country.

 

HISTORIA

PIERWSZY KONCERT

Pier­wszy kon­cert zespołu pod nazwą BABSZTYL miał miejsce na fes­ti­walu piosenki turysty­cznej „Bazuna” w Gniewie w 1977 r. Młodzi stu­denci gdańskiej AWF – Zbyszek Hof­man i Rysiek Wol­bach zach­wycili zgro­mad­zoną na dziedz­ińcu zamkowym pub­liczność autorską „Bal­ladą o samot­ności”, zdoby­wa­jąc jedną z głównych nagród. Na tej samej sce­nie tryumfy świę­cił przyszły inżynier (PG) Lech Makowiecki, wspo­ma­ga­jący swym głosem i gitarą innego debi­u­tanta: Rudiego Schu­berta! Całonocne muzykowa­nia i „dżemy” spraw­iły, że „trójca” Hofman – Wolbach- Makowiecki poczuła ten sam feel­ing i wtedy to właśnie, na wiele lat, zaw­iązał się trzon gdańskiej grupy muzy­cznej BABSZTYL.

WYJĄTKOWI

Czym wyróżniała się ta trójmiejska formacja z całej plejady znakomitych zespołów studenckich przełomu lat 70- tych i 80- tych? Przede wszys­tkim pięknymi piosenkami i znakomi­cie zhar­mo­ni­zowanymi głosami. Niepow­tarzal­nie piękny, nat­u­ralny tenor Zbyszka wsparty moc­nymi, soczystymi bary­ton­ami Ryśka i Lecha robił piorunu­jące wraże­nie nie tylko na dziew­czy­nach. Woj­ciech Mły­narski, prze­wod­niczący jury Fes­ti­walu Piosenki Stu­denck­iej w Krakowie po wysłucha­niu „Bal­lady” powiedział, że dla takich utworów warto zor­ga­ni­zować festiwal.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Wyróżnienia i nagrody na fes­ti­walach i przeglą­dach piosenki stu­denck­iej (BABSZTYL był wielokrot­nym lau­re­atem „Yapy”, „Sabataru”, „Tar­taku”, „Bak­cy­nalii”, „Bazuny”, „Szk­larskiej Poręby” i wielu, wielu innych) ugrun­towały pozy­cję gdańskiej grupy jako czołowego zespołu reprezen­tu­jącego sze­roki nurt twór­c­zości aka­demick­iej: od krainy łagod­ności, przez śpiewany kabaret, po żywiołowe, muzy­czne sza­leństwa kapeli wraz z pub­licznoś­cią!

HEJ PRZYJACIELE

Pisząc o his­torii zespołu BABSZTYL nie sposób pom­inąć osoby Pawła Kasper­czyka (absol­wenta Politech­niki Gdańskiej), „bar­wnej postaci” od pier­wszych dni towarzyszącej zespołowi. Autor tek­stów‚ kom­pozy­tor, kon­fer­an­sjer, „dobry duch ” zespołu. Twórca najwięk­szych „hitów” BABSZTYLa takich jak: „Hej przy­ja­ciele”, „Góral­ska opowieść” czy tytułowa piosenka pier­wszej płyty dłu­gogra­jącej zespołu BABSZTYL „Szykuj się bra­cie”. Osobowość Pawła wywarła ogromny wpływ na twór­c­zość zespołu nie tylko dlat­ego, że był autorem wielu tek­stów piosenek. Prak­ty­cznie do czasu zaw­ieszenia dzi­ałal­ności Paweł na dobre i złe związany był z BABSZTYLem (obec­nie dyrek­torem radia „EL” w Elblągu).

SKŁAD

Zbigniew Hofman

Zbigniew Hofman

lid wokal, gitara akustyczna

Cezary Makiewicz

Cezary Makiewicz

wokal, gitara akustyczna

Paweł Szustkiewicz

Paweł Szustkiewicz

gitara basowa

Zbigniew Chrzanowski

Zbigniew Chrzanowski

perkusja

Zbyszek Hofman

+48 605 334 011
zbighofman@wp.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI