PIERWSZY KONCERT

Pier­wszy kon­cert zespołu pod nazwą BABSZTYL miał miejsce na fes­ti­walu piosenki turysty­cznej „Bazuna” w Gniewie w 1977 r. Młodzi stu­denci gdańskiej AWF – Zbyszek Hof­man i Rysiek Wol­bach zach­wycili zgro­mad­zoną na dziedz­ińcu zamkowym pub­liczność autorską „Bal­ladą o samot­ności”, zdoby­wa­jąc jedną z głównych nagród. Na tej samej sce­nie tryumfy świę­cił przyszły inżynier (PG) Lech Makowiecki, wspo­ma­ga­jący swym głosem i gitarą innego debi­u­tanta: Rudiego Schu­berta! Całonocne muzykowa­nia i „dżemy” spraw­iły, że „trójca” Hofman – Wolbach- Makowiecki poczuła ten sam feel­ing i wtedy to właśnie, na wiele lat, zaw­iązał się trzon gdańskiej grupy muzy­cznej BABSZTYL.

WYJĄTKOWI

Czym wyróżniała się ta trójmiejska formacja z całej plejady znakomitych zespołów studenckich przełomu lat 70- tych i 80- tych? Przede wszys­tkim pięknymi piosenkami i znakomi­cie zhar­mo­ni­zowanymi głosami. Niepow­tarzal­nie piękny, nat­u­ralny tenor Zbyszka wsparty moc­nymi, soczystymi bary­ton­ami Ryśka i Lecha robił piorunu­jące wraże­nie nie tylko na dziew­czy­nach. Woj­ciech Mły­narski, prze­wod­niczący jury Fes­ti­walu Piosenki Stu­denck­iej w Krakowie po wysłucha­niu „Bal­lady” powiedział, że dla takich utworów warto zor­ga­ni­zować festiwal.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Wyróżnienia i nagrody na fes­ti­walach i przeglą­dach piosenki stu­denck­iej (BABSZTYL był wielokrot­nym lau­re­atem „Yapy”, „Sabataru”, „Tar­taku”, „Bak­cy­nalii”, „Bazuny”, „Szk­larskiej Poręby” i wielu, wielu innych) ugrun­towały pozy­cję gdańskiej grupy jako czołowego zespołu reprezen­tu­jącego sze­roki nurt twór­c­zości aka­demick­iej: od krainy łagod­ności, przez śpiewany kabaret, po żywiołowe, muzy­czne sza­leństwa kapeli wraz z pub­licznoś­cią!

HEJ PRZYJACIELE

Pisząc o his­torii zespołu BABSZTYL nie sposób pom­inąć osoby Pawła Kasper­czyka (absol­wenta Politech­niki Gdańskiej), „bar­wnej postaci” od pier­wszych dni towarzyszącej zespołowi. Autor tek­stów‚ kom­pozy­tor, kon­fer­an­sjer, „dobry duch ” zespołu. Twórca najwięk­szych „hitów” BABSZTYLa takich jak: „Hej przy­ja­ciele”, „Góral­ska opowieść” czy tytułowa piosenka pier­wszej płyty dłu­gogra­jącej zespołu BABSZTYL „Szykuj się bra­cie”. Osobowość Pawła wywarła ogromny wpływ na twór­c­zość zespołu nie tylko dlat­ego, że był autorem wielu tek­stów piosenek. Prak­ty­cznie do czasu zaw­ieszenia dzi­ałal­ności Paweł na dobre i złe związany był z BABSZTYLem (obec­nie dyrek­torem radia „EL” w Elblągu).

OPOLE 1981

Sukcesy kon­cer­towe i doskon­ały kon­takt zespołu z pub­licznoś­cią zwró­ciły uwagę „branży”; już pier­wsze nagra­nia radiowe (PR Gdańsk i Byd­goszcz) wypadły bardzo obiecu­jąco. Jed­nak dopiero zwycięstwo w kat­e­gorii zespołów w: „Ogółnopol­skim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki” (finał) w Toruniu 1980 r. i znalezie­nie się w „Złotej Dziesiątce” spraw­iły‚ że kari­era BABSZTYLa nabrała przyspieszenia. Udział w debi­u­tach fes­ti­walu „Pol­skiej Piosenki w Opolu” (Opole 1981 r.) oraz wyróżnie­nie w formie zaproszenia do kon­certu finałowego w którym „nis­zowy” zespół stu­dencki rozkołysał amfiteatr bardziej niż nagrodzeni final­iści, a utwór „W siną dal” śpiewała z „bab­szty­lami” cała Polska!…i „posypały” się propozycje .

Pierwszy skład zespołu, przyczyniając się do sukcesu opolskiego współtworzyli:

  • Witek Much­nicki (skrzypce, man­dolina, vokal),
  • Ryszard Czer­wiński (gitara akusty­czna, bas),
  • Adam Niedorezo (gitara akusty­czna, banjo)

SZYKUJ SIĘ BRACIE

Pospiesznie nagrana płyta „Szykuj się, bra­cie!” (Pol­skie Nagra­nia, SX 2111) sprzedała się w nakładzie 230.000 egzemplarzy! Potem było już z górki: pro­gramy telewiz­yjne, trasy kon­cer­towe, fes­ti­wale kra­jowe i zagraniczne (NRD, ZSRR, Szwecja, Fin­lan­dia). I raczku­jące „Pikniki Coun­try” w Mrą­gowie, których zespół BABSZTYL był ulu­bieńcem i gwiazdą.

Jed­nym z ważnych epi­zodów w his­torii zespołu był dwuletni (1984÷1985) okres współpracy z Piotrem Jancz­er­skim, lid­erem leg­en­darnej Skif­flowej grupy „No to co”, „Bractwo kurkowe” i „Niebieski Czarni”. Piotr zauważył folkowy charak­ter zespołu i zapro­ponował współpracę. Leg­enda Pio­tra i wspólne plany stworzenia for­ma­cji śpiewa­jącej proste melodyjne piosenki oparte na insru­men­tar­ium folkowo coun­trowym oraz per­spek­tywa trasy kon­cer­towej po USA zro­biły swoje (w początkowej fazie wspo­ma­gał nas łodzianin Janusz Nes­tarow­icz „Col­orado”). Przed­sięwz­ię­cie pro­mowane było pod nazwą „Bab­sztyl w stylu Rasty” Dla potrzeb pro­gramu przy­go­towywane były nowe piosenki,jednak nie zabrakło w nim najwięk­szych hitów Pio­tra choćby:”: „Po ten kwiat czer­wony”, „Konika na biegunach„ czy „W Kwaśniewicach stanął w ogniu dom”. Pod­czas dwulet­niego okresu współpracy, zare­je­strowal­iśmy mate­riał na płytę Pio­tra i kilka pro­gramów dla TVP. Zagral­iśmy wspól­nie ok. 150 kon­certów w całej Polsce.

NASZ PUNKT WIDZENIA

BABSZTYL ewolu­ował powoli, ale zde­cy­dowanie w kierunku pop – rocka. Trzy głosy wsparte gitarami akusty­cznymi, skrzyp­cami, har­monijką, banjo, fletem czy man­doliną wzmoc­niły z cza­sem gitary elek­tryczne. W roku 1986 zespół opuszcza Leszek Makowiecki i zaw­iązuje swoją for­ma­cję Zayazd. Lata 1986-1993 to okres najin­ten­sy­wniejszej pracy zespołu BABSZTYL. Kilkukrotny udział w fes­ti­walu Piosenki Pol­skiej w Opolu, liczne nagra­nia dla Pol­skiego Radia i częsta obec­ność na ekranie TVP (listy prze­bo­jów i inne pro­gramy) m.in. cyk­liczny „Kon­wój” i „Punkt Widzenia” w reży­serii Zbig­niewa Pros­zowskiego i redakcją Bar­bary Cza­jkowskiej (1992-1993). W 1992 roku Firma SPV Poland wydaje kasetę pod tytułem „Nasz Punkt Widzenia” zaw­ier­a­jącą piosenki spec­jal­nie napisane na potrzeby w/w pro­gramów. Autorem wielu tek­stów piosenek do wspomnianego przed­sięwz­ię­cia był m.in. Jacek Sku­bikowski (patrz dysko­grafia).

W tym samym cza­sie zespół przy­go­towuje muzykę do wid­owiska muzy­cznego dla dzieci pod tytułem: „Przy­gody pechowego kow­boja Ptysia Kowal­skiego na dzikim zachodzie” autorstwa i według pomysłu Pio­tra Łosowskiego. Była to praw­dopodob­nie pier­wsza próba wyko­rzys­ta­nia muzyki coun­try dla dzieci (frag­menty na youtube). Wkrótce ukazuje się też kaseta z piosenkami z w/w przed­sięwz­ię­cia pod takim samym tytułem (patrz dysko­grafia).

Następ­nie BABSZTYL przy­go­towuje muzykę do przedstawienia „Tom i Jerry” real­i­zowanego przez Olsz­tyński Teatr Lalek, a piosenka „Czy mamy jeszcze czas” (której teledysk emi­tuje w tym cza­sie TVP) zostaje wyko­rzys­tana w jed­nej z ważniejszych scen fil­mowego seri­alu TVP „Akwen Eldo­rado” (patrz youtube).

Zespół BABSZTYL ma również na swoim kon­cie nagranie muzyki do filmu „Zielone Kasz­tany” Woj­ciecha Fiwka (1985 r.). Liczne kon­certy w całej Polsce i turne po europie m.in.: Szwecji, Fin­landii, Niemiec czy egzo­ty­czna wyprawa z kon­cer­tami na daleką Syberię (Tobolsk i Oko­lice) zapeł­ni­ały czas zespołu.

W roku 1987 gitarzystą zespołu zostaje Krzysztof Jaworski „Dża­wor” związany z Bab­sztylem do 1993 r. (do chwili zaw­ieszenia dzi­ałal­ności). Jego osobowość i muzy­czna wrażli­wość wywarła duży wpływ na styl i brzmie­nie zespołu kieru­jąc je w stronę moc­nego coun­try rocka.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

Kryzysowa sytu­acja w kraju i decyzja Zbyszka o wyco­fa­niu się ze sceny, spowodowała że po wys­tępie na Pikniku Coun­try Mrą­gowo 1993 BABSZTYL zaw­iesił dzi­ałal­ność. Rysiek Wol­bach z Krzyśkiem Jaworskim (Dża­worem) zakładają grupę „Harlem”, która na stałe wpisuje się w his­torię muzyki rock­owej w Polsce. I wydawać by się mogło, że nie ma już odwrotu; grupa, która wyty­czała szlaki „Staremu Dobremu Małżeństwu”, pro­mowała „góral­szczyznę” gdy braci Gol­ców nie było jeszcze na świecie i grała rados­nego coun­try rocka na kilka­naś­cie lat przed „Rednex’ami” musi ode­jść w zapom­nie­nie… A jed­nak nie…

LEGENDA

Leg­endę BABSZTYLa zbu­dowały jego piosenki nie tylko emi­towane na ante­nie radia czy TVP, ale krążące nadal w drugim obiegu… „Kiedy góral umiera…”, „Wypić wyp­i­jemy”, „Kasper”, czy cho­ci­ażby „Hej, przy­ja­ciele”, drukowane są w każdym śpiewniczku i śpiewane przy ogniskach, pod żaglami, na górs­kich szlakach przez kole­jne pokole­nie młodych marzycieli.

Rewela­cyjnie wypadł wspominkowy kon­cert Zbyszka, Rysia i Lecha w cza­sie telewiz­yjnego bene­fisu w amfiteatrze mrą­gowskim; tysiące ludzi – po odśpiewa­niu zgod­nym chórem kończącego „W siną dal” – zgo­towało BABSZTYLowi owacje na sto­jąco! Widać zapadły im w serca słowa piosenki:

„Hej, przyjaciele! Zostańcie ze mną,
Przecież wszystko to, co miałem oddałem wam…
Hej, przyjaciele! Choć chwilę jedną..”

WSZYSTKIE DROGI

Od 2006 roku do zespołu dołączył Cezary Makiewicz, którego fanom muzyki coun­try nie trzeba spec­jal­nie przed­staw­iać. Jego „Wszys­tkie drogi prowadzą do Mrą­gowa” śpiewa prze­cież cała Pol­ska. Ciepły głos Czarka znakomi­cie wkom­ponował się w brzmie­nie BABSZTYLa.

W 2010 roku Ryszard Wol­bach postanawia wyco­fać się z pracy w zes­pole BABSZTYL. Wybiera indy­wid­u­alną drogę muzy­czną angażu­jąc sie w duży pro­jekt zaty­tułowany „Kolory Nadziei”, w którym grupa BABSZTYL zaz­naczyła również swoją obecność…ale obiecuje, że jeszcze nie raz zagramy razem…

Zespół BABSZTYL powró­cił — zaczyna grać i śpiewać podob­nie jak ćwierć wieku temu! Nie zaczyna wszak od zera… do zobaczenia na koncertach!

OBECNIE

Udział w programach TVP : „Wideoteka dorosłego Człowieka”, „Od przedszkola do Opola” czy „Szansa na sukces”, „The Voice of Poland” czy polsatowskim „Must Be The Music” udowodnił, że repertuar BABSZTYLa bliski jest zarówno najmłodszym, jak i dorosłym odbiorcom muzyki. Obecnie muzyka zespołu utrzymana jest w konwencji pop rock i country. Najnowsze utwory zespołu „Ogień i Woda” oraz „Żal mi tamtych nocy” zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu na Piosenkę Country 2014.