BABSZTYL

Polski zespół muzyczny grający mieszankę country, folku, popu i rocka

O nas

Zespół Babsztyl powstał w 1977 r. Udział w festiwalach i przeglądach studenckich zaaowocował wkrótce dużą popularnością zespołu. W 1980 r. grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Żywiołowo i spontanicznie wykonana interpretacja piosenki „W siną Dal” rozkołysała opolski amfiteatr. Efektem tego sukcesu była płyta nagrana dla Polskich Nagrań pt. „Szykuj się bracie”. Babsztyl ma wierną publiczność związaną z Piknikiem Country w Mrągowie, gdzie wielokrotnie był gwiazdą. Po kilkuletniej przerwie zespół wznowił działalność. Udział w programach TVP : „Wideoteka dorosłego Człowieka”, „Od przedszkola do Opola” czy „Szansa na sukces”, „The Voice of Poland” czy polsatowskim „Must Be The Music” udowodnił, że repertuar Babsztyla bliski jest zarówno najmłodszym, jak i dorosłym odbiorcom muzyki. Muzyka zespołu utrzymana jest w konwencji pop rock i country.

 

Aktualności

Płyta „RE” Zbigniew Hofman – Babsztyl z Przyjaciółmi

Płyta "RE" powstawała w trudnych dla Nas czasach lock-downu spowodowanego pandemią Covid-19. Pierwszą piosenką zrealizowaną jeszcze przed ograniczeniami lock-downu była piosenka „Klub samotnych serc” do wspólnego zaśpiewania której zaprosiłem Mariusza Kalegę. W...

„Dziki bez” piosenką Country 2021

Miło nam poinformować, że piosenka "Dziki bez" Zbigniew Hofman - Babsztyl & Marysia Gorajska (sł. Rafał Staszewski, muz. Zbigniew Hofman) została laureatką pierwszego miejsca w konkursie na Piosenkę Country 2021. Utwór  znalazł się na wydanej w lipcu 2021 nowej...

Płyta „Życie do cud”

Pretekstem do wydania płyty, był jubileusz 40 lecia powstania zespołu (1977 r. - 2017 r.). Wprawdzie nie udało się zrealizować tego zamierzenia w ubiegłym roku, ale dzięki przyjaciołom i kilku firmom, które wspomogły nas finansowo mogliśmy skończyć i wydać płytę w tym...

Zbigniew Hofman Artystą Roku 2019

Miło nam poinformować, że Zbigniew Hofman został lareatem XX plebiscytu “Dyliżanse” zdobywając tytuł Artysty Roku 2019.

Materiały video

Fala

“Dziki bez” piosenką Country 2021

HISTORIA

PIERWSZY KONCERT

Pier­wszy kon­cert zespołu pod nazwą BABSZTYL miał miejsce na fes­ti­walu piosenki turysty­cznej „Bazuna” w Gniewie w 1977 r. Młodzi stu­denci gdańskiej AWF – Zbyszek Hof­man i Rysiek Wol­bach zach­wycili zgro­mad­zoną na dziedz­ińcu zamkowym pub­liczność autorską „Bal­ladą o samot­ności”, zdoby­wa­jąc jedną z głównych nagród. Na tej samej sce­nie tryumfy świę­cił przyszły inżynier (PG) Lech Makowiecki, wspo­ma­ga­jący swym głosem i gitarą innego debi­u­tanta: Rudiego Schu­berta! Całonocne muzykowa­nia i „dżemy” spraw­iły, że „trójca” Hofman – Wolbach- Makowiecki poczuła ten sam feel­ing i wtedy to właśnie, na wiele lat, zaw­iązał się trzon gdańskiej grupy muzy­cznej BABSZTYL.

WYJĄTKOWI

Czym wyróżniała się ta trójmiejska formacja z całej plejady znakomitych zespołów studenckich przełomu lat 70- tych i 80- tych? Przede wszys­tkim pięknymi piosenkami i znakomi­cie zhar­mo­ni­zowanymi głosami. Niepow­tarzal­nie piękny, nat­u­ralny tenor Zbyszka wsparty moc­nymi, soczystymi bary­ton­ami Ryśka i Lecha robił piorunu­jące wraże­nie nie tylko na dziew­czy­nach. Woj­ciech Mły­narski, prze­wod­niczący jury Fes­ti­walu Piosenki Stu­denck­iej w Krakowie po wysłucha­niu „Bal­lady” powiedział, że dla takich utworów warto zor­ga­ni­zować festiwal.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Wyróżnienia i nagrody na fes­ti­walach i przeglą­dach piosenki stu­denck­iej (BABSZTYL był wielokrot­nym lau­re­atem „Yapy”, „Sabataru”, „Tar­taku”, „Bak­cy­nalii”, „Bazuny”, „Szk­larskiej Poręby” i wielu, wielu innych) ugrun­towały pozy­cję gdańskiej grupy jako czołowego zespołu reprezen­tu­jącego sze­roki nurt twór­c­zości aka­demick­iej: od krainy łagod­ności, przez śpiewany kabaret, po żywiołowe, muzy­czne sza­leństwa kapeli wraz z pub­licznoś­cią!

HEJ PRZYJACIELE

Pisząc o his­torii zespołu BABSZTYL nie sposób pom­inąć osoby Pawła Kasper­czyka (absol­wenta Politech­niki Gdańskiej), „bar­wnej postaci” od pier­wszych dni towarzyszącej zespołowi. Autor tek­stów‚ kom­pozy­tor, kon­fer­an­sjer, „dobry duch ” zespołu. Twórca najwięk­szych „hitów” BABSZTYLa takich jak: „Hej przy­ja­ciele”, „Góral­ska opowieść” czy tytułowa piosenka pier­wszej płyty dłu­gogra­jącej zespołu BABSZTYL „Szykuj się bra­cie”. Osobowość Pawła wywarła ogromny wpływ na twór­c­zość zespołu nie tylko dlat­ego, że był autorem wielu tek­stów piosenek. Prak­ty­cznie do czasu zaw­ieszenia dzi­ałal­ności Paweł na dobre i złe związany był z BABSZTYLem (obec­nie dyrek­torem radia „EL” w Elblągu).

Skład

Zbigniew Hofman

Zbigniew Hofman

lid wokal, gitara akustyczna

Cezary Makiewicz

Cezary Makiewicz

wokal, gitara akustyczna

Mariusz Garnowski

Mariusz Garnowski

gitara basowa

Kamil Kulawczuk

Kamil Kulawczuk

gitara elektryczna

Zbigniew Chrzanowski

Zbigniew Chrzanowski

perkusja

© Copyright 2023 by Babsztyl

Kontakt medialny

Zbyszek Hofman
+48 605 334 011
zbighofman@wp.pl

Koncerty

Zbyszek Hofman
+48 605 334 011
zbighofman@wp.pl